Text Box: آموزش هاي غيرحضوري
از مزیت های این شیوه مي توان به محدود نبودن به زمان و مکان، هزینه کمتر، صرفه جويي در زمان و عدم نياز به انفکاک پرسنل از سازمان اشاره نمود. اين آموزش ها بنا به درخواست سازمان ها طراحي و اجرا مي گردند.
Text Box: سمينارهاي ويژه 
در اين دوره ها تلاش مي شود ضمن بهره گيري از اساتيد مجرب و برتر كشور در رشته هاي مختلف، فرصتي شايسته جهت پرداختن به موضوعات مبتلا به جامعه فراهم گردد. 
Text Box: دوره های شغلي
بر اساس بخشنامه شماره 30433/1/200 مورخه 31/3/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دوره های آموزشی شغلی مربوط به مشاغل مشترک اداری با هدف ایجاد و توسعه دانش و توانمندی کارکنان مشاغل اداری و روزآمد کردن اطلاعات و توانایی Text Box: آموزش زبان انگلیسی
در این دوره ها سعی شده است با استفاده از مباحث به روز و موقعیتهای واقعی و مبتلا به فراگیران، زمینه  تبادل معنی دار اطلاعات و آراء به زبان هدف فراهم گردد. نگاه کاربردی به ساختار زبان انگلیسی از دیگر ویژگیهای این دوره می باشد. 
Text Box: دوره های عمومی
بر اساس مجوز شماره 96358/1803 مورخه 21/5/82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، دوره های آموزش عمومی جهت کلیه کارکنان دستگاه ها در دو بخش توانایی های عمومی و فرهنگی و اجتماعی معرفی گردیده Text Box: دوره های فناوری اطلاعات
بر اساس بخشنامه شماره 145099مورخه 93/11/20 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات جهت سه گروه آموزشی مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان دفاتر فناوری اطلاعات و عموم کارکنان دولت ابلاغ شد.
Rounded Rectangle: خدمات آموزشی 
Rounded Rectangle: دوره های آموزشی 
Text Box: نیازسنجی آموزشی
تهیه محتوای الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی
تدوین و اجرای دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی اختصاصی به سفارش دستگاه ها
برگزاری دوره های آموزش عمومی، شغلی و فناوری اطلاعات