Rounded Rectangle: دعوت به همکاری 
Text Box: واحد آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، از افراد مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه آموزش کارکنان سازمانها دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان دارای سوابق و توانمندیهای زیر از اولویت همکاری برخوردار خواهند بود:
سابقه همکاری با مراکز آموزشی معتبر
سابقه فعالیت در زمینه بازاریابی آموزشی
یادگیرنده، مسئولیت پذیر و دارای روابط عمومی قوی
آشنایی با فرآیند آموزش
آشنایی با طراحی و نگهداری سایت
قابلیت انجام کار تیمی
متقاضیان می توانند یک نسخه از رزومه خود را به نشانی                   ارسال نمایند.