Text Box: Sharepoint بعنوان یکی از زیرساخت های اصلی پیاده سازی پرتال های سازمانی تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد. Sharepoint ابزاری است که به افراد امکان به اشتراک گذاری اسناد و فرم ها را در سطح سازمان می دهد. با کمک نرم افزار Sharepoint علاوه بر به اشتراک گذاری اسناد می توان اطلاعات و اسناد سازمانی را در محیط شبکه ذخیره، نگهداری، ویا منتشر کرد و نیز تعاملات و ارتباطات سازمانی را با استفاده از امکانات Sharepoint در سطح سازمانهای وسیع به خوبی انجام داد.
Rounded Rectangle: مقالات آموزشی
Rounded Rectangle: Microsoft SharePoint 2013
Rounded Rectangle: درخواست برگزاري دوره
Text Box: SharePoint End-User
Office Integration
Site Administration
Site Collection Administration
Configuration & Administration- Core Features
Configuration & Administration- Advanced Features
Design Form & Workflow
Nintex Workflow
Branding SharePoint Sites
SharePoint BI Services
SharePoint Development – Core
SharePoint Development – Advanced
SharePoint Infrastructure
SharePoint Architecture
Project Server + MSP