Text Box: با توجه به اهمیت و نقش توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در چابک ساختن تشکیلات اداری و نیز افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات که در نقشه راه اصلاح نظام اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، ارتقاء سطح دانش و مهارت های کارکنان سازمان ها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید.
دوره های آموزشی این بخش شامل انواع دوره های فاوا، وب، برنامه نویسی و نرم افزارهای تخصصی می باشد. ذیلاً به برخی از عناوین آموزشی این حوزه اشاره می گردد:
دولت الکترونیکی
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
حاکمیت فاوا
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
مدیریت فرآیندهای سازمانی
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
تحلیل و طراحی سیستم
مهندسی شبکه
مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
رایانش ابری
مهاجرت به نرم افزارهای آزاد (متن باز)
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
Rounded Rectangle: مقالات آموزشی
Rounded Rectangle: دوره هاي فناوري اطلاعات
Rounded Rectangle: درخواست برگزاري دوره